Papirindustriens Tekniske Forening

The Technical Association of the Norwegian Pulp and Paper Industry

Hvem kan bli medlem av PTF?

I tråd med foreningens formål er PTF i første rekke en forening for personer med teknisk bakgrunn eller interesse. Men i erkjennelsen av at teknikk alene ikke løser alle problemer, tar vi gjerne imot folk også med annen utdannelses- og erfaringsbakgrunn. Foreningen har to hovedkategorier av medlemmer, personlige medlemmer og bedriftsmedlemmer.

Foreningene vedtekter finner du her. (PDF)

Nedenfor følger et utdrag av foreningens vedtekter når det gjelder medlemskap.

Aktive medlemmer.

Adgang til å bli aktive medlemmer har:

  1. Enhver som innehar ledende stillinger innen treforedlingsindustrien.
  2. Fabrikkfunksjonærer med god teknisk utdannelse.
  3. Vitenskapsmenn og forskere knyttet til forskningsvirksomhet inne treforedlings-industrien.
  4. Personer som er i besittelse av særlig kvalifikasjoner, oppfinnere, maskin-konstruktører m.v., når deres medlemskap kan tenkes å fremme foreningens formål. Det er en forutsetning at det firma de representerer også står som firmamedlem i PTF dersom firmaet oppfyller betingelsene for medlemskap.

Forutsetningen er også at vedkommende er norsk borger, eller utenlandske borger ansatt ved norsk bedrift. Hvis et aktivt medlem med under 15 års medlemskap går over i annen virksomhet, således at ha ikke lenger tilfredsstiller opptagelses-betingelsene, opphører hans medlemskap ved kalenderårets utløp.

Ved de fleste treforedlingsbedriftene har PTF en kontaktperson. 

Klikk her (PDF fil) for søknadsskjema for medlemskap som skrives ut, og returneres til sekretariatet.

Aktive medlemmer har adgang til alle foreningens møter og får i tillegg et gratis abonnement på tidsskriftet Skogindustri.

Firmamedlemmer.

Adgang til å bli firmamedlemmer har:

  1. Firmaer innen treforedlingsindustrien og treforedlingsindustriens organisasjoner.
  2. Firmaer som er leverandører til treforedlingsindustrien og som ved sitt medlemskap vil være til faglig gavn for foreningen.
  3. Firmaer som er avtagere av treforedlings-industriens produkter og som ved sitt medlemskap vil være til faglig gavn for foreningen.

Søknad om firmamedlemskap sendes en skriftlig på bedriftens brevpapir.

Firmamedlemmene kan også sende representanter til foreningens arrangementer, men disse har ikke stemmerett og er ikke valgbare til tillitsverv i foreningen.