Papirindustriens Tekniske Forening

The Technical Association of the Norwegian Pulp and Paper Industry

Stipendium

Retningslinjer for utdeling av PTFs stipendier 

1.  Formål
PTF kan dele ut stipendier for 

a)  å inspirere studenter ved NTNU til å velge treforedling som hovedstudieretning og å belønne faglig dyktighet.

b)  å øke interessen blant studenter ved andre lærersteder, f.eks. NLH og ingeniørhøgskoler til å utdanne seg innenfor fag som har tilknytning til treforedlingsindustrien.

c)  å støtte yngre ingeniører innenfor treforedlingsindustrien som vil videreutvikle sin kompetanse innenfor spesialområder til nytte for treforedlingsindustrien, enten ved norske eller utenlandske læresteder.

d)  å gi bidrag til studenter og yngre ingeniører ved studiereiser til utenlandske bedrifter og lærersteder.

2.  Utlysing.
Utlysning av stipend til studenter ved norske lærersteder skjer ved oppslag og annonsering på PTFs hjemmeside.

3.  Utvelgelse av stipendmottakere.
Utvelgelse av kandidater ved NTNU gjøres av et utvalg bestående av PTFs styreleder, PFIs leder og en ansvarlig for treforedlingsutdannelsen ved NTNU. Utvalgets innstilling skal godkjennes av PTFs styre.

Innstilling av øvrige stipendkandidater gjøres av PTFs styreleder, Styrets ungdomsrepresentant og generalsekretæren. Innstillingen skal godkjennes av styret. 

4.  Bevilgning av midler.
Beløp til disposisjon for stipendtildeling skal spesifiseres i det respektive års driftsbudsjett. Styret kan bevilge penger utover det budsjetterte beløp når spesielle forhold gjøre seg gjeldende.